دلتنگی

هستهء کوچک میوه‌ای را تصور کن که قرار است درخت بزرگی شود.

نطفهء تازه بسته شدهء جنینی را تصور کن که قرار است نامی شود که سالها در تاریخ بماند.

لحظهء خوردن سیب توسط حوا را تصور کن٬تمام لحظه‌های بعد از آن را هم تصور کن.

دلم به اندازهء آن هسته٬

دلم به اندازهء آن نطفه٬

دلم به اندازه‌ء آن لحظه٬

برایت تنگ شده است.

دلم برایت تنگ شده است.

/ 4 نظر / 17 بازدید
شاهرخ سروری

آری بانو ما همچنان از خیابان های طویل به کوچه های بن بست تبعید می شویم بی که همدیگر را بشناسیم یا بدانیم هق هق این باران بی پایان از چشم کدام آسمان گونه های خاک را تر خواهد کرد ...