آیدا

شلغم؟

1_ÓáÇã

2-ãËá Çیä ˜å ÍÇáÇ ÍÇáÇ åÇ ÈÇیÏ ÊäåÇ Èãæäã ãی ÏæäیÏ ãä ÝÞØ ی˜ی Ñæ ãی ÎæÇã ÈÇåÇÔ ÏÑÏÏá ˜äã åãیä!

3_ãËá Çیä˜å ãäã ãی ÎæÇã یå یÒی ÑÇÌÈ ÇÞÇی ÏÑÎÔÇä ÈäæیÓã ãی ÏæäیÏ ãä Ý˜Ñ ãی ˜ÑÏã ÇÏÑÓ ÓÇیÊ ÇیÔæä ÈÑÇی Çیä ÍæÏÑ ÇÓÊ ˜å Çæá ÇÓãÔæä ÎÓیä ÇÓÊ æ Íæ ÇÒ ÇیäÌÇ æ Çæá ÝÇãیáÔ åã ÏÑÎÔÇä ÏÑ åã ÇÒ ÇیäÌÇ ÍÇáÇ ÔÏ ÍæÏÑ åãیä!

äãی ÏæäیÏ ãä ÑÇ ÇیäÌæÑی ÔÏã æ ãæÞÚ Ê ˜ÑÏä ÍÇáã ÇÒ ÎæÏã Èåã ãی ÎæÑå ÇÍÓÇÓ ãی ˜äã ÏÇÑã Ïیæäå ãیÔã ÍÇáÇ äå Çیä˜å ÞÈáÇ ÓÇáã ÈæÏã!ãæÞÚ Ê ˜ÑÏä Ý˜Ñ ãی ˜äã ÈÇیÏ ÈãیÑã æ ÊÇÒå Çæä ãæÞÚ ãی Ýåãã Ú ÞÏÑ ÈÏ åÓÊã æÇی ÍÊی ÇÒ Ý˜ÑÔ ÍÇáã Èåã ãی ÎæÑå Çå ÇÎå ÑÇ ãä ÈÇیÏ ÇیäÞÏÑ ÈÏ ÈÇÔã¿

4_Èå Þæá ˜ÊÈÇáæ ÏæÓÊæä ÏÇÑã ÎæÔ ÈÐÑå Èå ÇãیÏ ÏیÏÇÑ

   + آیدا ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٥/٢
comment نظرات ()