آیدا

...۱.۲.۳.۴.۵

۱ـسلام

۲ـاز چند تا چيز خيلی بدم مياد...اوليش سه تا سر که تو خيابون باشن...دوميش سه تا پسر که تو خيابون باشنو مشغول خنديدن باشن..سوميش سه تا پسر که تو خيابون باشن و مشغول حرف زدن باشن...چهارميش چهار تا پسرکه تو خيابون باشن...پنجميش چهار تا سر که تو خيابون باشن و مشغول حرف زدن باشن...ششميش...

ببخشيدا ولی اگه يه ذره ولومو بيارين پايين دوستاتون ميشنون!

۳ـدوستم خيلی خرخونه ها...من دارم کم کم افسرده ميشم...من که درسم خيلی خوب نيستش ولی اون خرخونه...همهء نمرهاشو کامل ميگيره...من که هرچقدرم بخونم کامل نميشم...مگه اينکه شب تا صبح بيدر بمونم...اونم کار من نيست که!

همين ديگه!

تا بعد...

   + آیدا ; ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/۳٠
comment نظرات ()

 

۱ـسلام

۲ـامتحانامون شروع شدن ديروز امتحان رياضی داشتيم وقت کم اوردم...عيب نداری خب ۵يا ۴ از ده نمرهء خيلی بدی هم نيست...عوضش امروز امتحانمو خوب دادم!ميو!

۳ـ هوا هم که داره بارون مياد شده...خيلی هوای تاريک . ابريو دوست دارم!...در ضمن اين هفته هم هفتهء بدی بود!منم خيلی بدبخت و بيچاره و از اينجوريام!بعدش...چه قدر بده آدم بچه فسقلی مدرسه باشه!...هيچ غلطی نميتونيم بکنيم!

همين ديگه...

۴ـ فعلا...

   + آیدا ; ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢۸
comment نظرات ()

شلوغ

۱ـسلام

۲ـاومدم آفلاينامو بخونم همين که با ياهو آن شدم از توش رفت بيرون...چقدر من بد شانسم!عيدتونم مبارک!

۳ـامتحانامونم از چهارشنبه شروع ميشه!...اين هفته هفتهء شلوغيه!فيلم خوابگاه دختران هم خيلی قشنگه برين ببينين!

همين!

فعلا حرفيدنم نيومده!

۴ـتا بعد...

   + آیدا ; ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢٤
comment نظرات ()

 

۱ـسلام

   + آیدا ; ٤:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢٤
comment نظرات ()

 

۱ـسلام

۲ـچند وقتی ولتون کردم از شر نوشته هام راحت باشين!

فعلن که نوشتنم نمياد....ولی شايد کم کم راه افتاديدم مختونو خورديدم و غيره!

همين

فعلن

   + آیدا ; ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۸/٢٠
comment نظرات ()